Οδός / αριθμός
Πόλη
Ταχ. κώδικας
Χώρα
Οι πρωτότυπες συστατικές επιστολές θα πρέπει να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης.

Αντίγραφα Πτυχίων

Παρακαλώ ανεβάστε 1 έως 4 αρχεία.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία σας, ανεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα είστε πτυχιούχος πριν την έναρξη του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που είστε πτυχιούχος από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, ανεβάστε και το Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αναλυτική βαθμολογία

Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο.

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο.

Φωτογραφία

Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο.

Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων - πιστοποιητικά κ.ά.

Αναλυτικός κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.). Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία.

Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία.

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία.

Έκθεση κινήτρων (motivation letter) όπου αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παρακαλώ ανεβάστε 1 αρχείο.
=