Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ.: 2510462293
e-mail: admmba@teiemt.gr