Kοινά υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

Ερευνητική Μεθοδολογία – Research Methodology

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων από τους φοιτητές για τη διερεύνηση, κατανόηση και ερμηνεία ερευνητικών θεμάτων στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και τους προετοιμάζει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και θα αναλυθούν ερευνητικές μέθοδοι, τόσο ποιοτικές (content analysis, interviewing, observation κ.λπ.), όσο και ποσοτικές (questionnaire design κ.λπ.). Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και στη χρήση του SPSS και τεχνικών Πολύμεταβλητής Ανάλυσης.

Επιχειρηματικότητα σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης – Global Entrepreneurship

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα διερευνά τις πολύπλοκες διαδικασίες της ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των ρίσκων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του Επιχειρείν.

Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης – Innovation Management in the Globalization Era

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως παράγοντες βιώσιμής επιτυχίας για τις επιχειρήσεις, στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Η εφαρμογή μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εξαρτάται από την ικανότητα των οργανισμών να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων και πως οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό, να μάθουν και να καινοτομήσουν για να αποκτήσουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων – Financial Accounting for Business Executives

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική για φοιτητές με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στο αντικείμενο στο περιεχόμενο μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Το μάθημα δίνει έμφαση κυρίως σε πρακτικά θέματα (π.χ. προετοιμασία ισολογισμών, ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών) καθώς κα στις βασικότερες θεωρίες και τις εφαρμογές τους (π.χ. αναγνώριση και μέτρηση ενεργητικού και παθητικού). Το μάθημα επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και στην ικανότητα χρήσης αυτών των πληροφοριών από τον φοιτητή παρά στην ανάπτυξη τους.

e-Logistics και Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας – E-Logistics and International Supply Chain Management

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πολύπλοκα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics σε διεθνές επίπεδο.

Το μάθημα διερευνά τις πιο πρόσφατες επιτυχημένες στρατηγικές στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες προκλήσεις του μέλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του διαδικτύου στη διαμόρφωση σύγχρονων στρατηγικών, τακτικών και εφαρμογών εφοδιαστικής (logistics).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Corporate Social Responsibility

Εξάμηνο: Α’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές σχετικά με το περιεχόμενο και την σπουδαιότητα των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής, καθώς και της εταιρικής κοινωνική ευθύνης (ΕΚΕ) και τη σχέση τους με το κοινωνικό σύνολο.

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δομή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε βάσεις ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη σπουδαιότητας τους στη δέσμευση των μελών μιας επιχείρησης απέναντι σε οργανωσιακούς στόχους, στη δημιουργία σταθερότητας και της αίσθησης «κοινού οφέλους». Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση της έννοιας και του περιεχομένου της επιχειρηματικής ηθικής και της ΕΚΕ, διαστάσεις της ΕΚΕ, κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης της ΕΚΕ και παραδείγματα άριστων πρακτικών.


Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Στρατηγική Διοίκηση – Strategic Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το μάθημα εστιάζει στη θεωρία και, κυρίως, στην πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης των οργανισμών. Αναπτύσσει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Διερευνά στρατηγικά προβλήματα και προσεγγίσεις και εξετάζει πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να τοποθετηθεί καλύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον (αγορά ή κλάδο) όπου δραστηριοποιείται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, αποκτώντας μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαχείριση Αλλαγών – Change Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής.

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Εισάγει του φοιτητές στους διαφορετικούς τύπους αλλαγής στον επιχειρηματικό κόσμο, συζητώντας τις σημαντικότερες προσεγγίσεις και στρατηγικές στη διαχείριση αλλαγών όπως επίσης και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή και καθιέρωση τους στους οργανισμούς. Επιπλέον δίνεται έμφαση στα προβλήματα και διλλήματα που αντιμετωπίζει κάποιο στέλεχος που διαχειρίζεται την αλλαγή μέσα στην επιχείρηση.

Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων – Human Resource Management Strategies

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των σημαντικότερων θεμάτων της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ).

Το μάθημα καλύπτει τις σύγχρονες εξελίξεις, τάσεις και πρακτικές της ΔΑΠ, δίνοντας στους φοιτητές την ικανότητα να αξιολογήσουν την επιρροή ενός συνόλου στρατηγικών της ΔΑΠ στην επιτυχία των οργανωσιακών στόχων της επιχείρησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια συνολική κατανόηση των σπουδαιότερων μοντέλων διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα και θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα τους και να τα εφαρμόσουν στη πράξη. Επιπλέον δίνεται έμφαση στην έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΣΔΑΠ). που συνδέει τη ΔΑΠ με τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού και αναλύει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της ΔΑΠ με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων – Information Systems and Strategic Decision Making Techniques

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών επιχειρησιακού προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζονται από αντίστοιχες πληροφοριακές πολιτικές, για την αντιμετώπιση της αυξημένης αβεβαιότητας του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Επιχειρήσεων, τόσο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στην Επιχείρηση όσο και για την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων.

Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων – Leadership and Managing Teams

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός. Πρώτον να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Δεύτερον να διερευνήσει τη σπουδαιότητα της ομάδας εργασίας μέσα σε ένα οργανισμό.

Στο πρώτο μέρος τους μαθήματος εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας και περιγράφεται η σχέση της με τη διοίκηση, αναλύονται διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας, συζητιούνται θέματα όπως η εξουσία και ο έλεγχος και η ηγεσία υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της ποικιλομορφίας (diversity) των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η έννοια των ομάδων εργασίας, τα χαρακτηριστικά τους, η αποτελεσματικότητα και οι τρόποι αξιολόγησης τους.

Διαχείριση Έργων – Project Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προοπτικών, στα πλαίσια της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επάγγελμα.

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του έργου και της διαχείρισης των έργων, ενώ αναπτύσσονται οι πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών, σύμφωνα με τον πλέον διαδεδομένο οδηγό PMBOK (Project Management Body Of Knowledge, 5th Edition). Οι ομάδες διαδικασιών που αναπτύσσονται αφορούν την Έναρξη (Initiating), τον Σχεδιασμό (Planning), την Εκτέλεση (Executing), την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο (Monitoring and Controlling) και τέλος το Κλείσιμο (Closing) του έργου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής περιγραφή των Εισερχόμενων (Inputs), των Εργαλείων και των Τεχνικών (Tools and Techniques) και των Παραδοτέων (Outputs) κάθε διαδικασίας.


Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Financial Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων εννοιών, τεχνικών και μεθόδων στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Το μάθημα αφορά αποφάσεις σχετικά με την αποδοχή και επιλογή επενδύσεων, καθώς επίσης και με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Παρουσιάζει γνωστές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και εστιάζει στην έννοια του κινδύνου των επενδύσεων και των μορφών χρηματοδότησης (δάνεια, ομολογίες).

Διοικητική Λογιστική – Management and Cost Accounting

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές σχετικά με τις σημαντικότερες έννοιες της Διοικητικής Λογιστικής. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τεχνικών αλλά και στην αξιολόγηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με αριθμοδείκτες, ανάλυση χρηματοροών, ανάλυση και λήψη αποφάσεων με βάση τη σχέση κόστους, όγκου και κέρδους, ανάλυση κόστους, τιμολόγηση και τιμολογιακή πολιτική, κατάρτιση προϋπολογισμών και χρήση τους στον έλεγχο της επιχείρησης, κέντρα κόστους και έλεγχος απόδοσης τμημάτων της επιχείρησης και παρουσίαση οικονομικών εκθέσεων.

Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα – International Financial Reporting Standards

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Χρηματοοικονομικών και λογιστικών προτύπων και την αξιολόγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων στη χρηματοοικονομική απόδοση.

Το μάθημα περιλαμβάνει: Το πλαίσιο της εξέλιξης της διεθνούς και ευρωπαϊκής λογιστικής πρακτικής, τις αιτίες διαφορών και αποκλίσεων διεθνώς με βάση τις σημαντικότερες γενικώς παραδεκτές διεθνώς λογιστικές αρχές και πρότυπα, φορείς και παράγοντες της εναρμόνισης διεθνώς της λογιστικής πρακτικής, διεθνής ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη Xρήση Η/Υ – Financial Modeling

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στη πρακτική εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων με τη βοήθεια της χρήσης του MS Excel.

Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα απαιτηθεί να αναπτύξουν ένα συμπαγές και αξιόπιστο μοντέλο για συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Θα διδαχτούν ότι δεν υπάρχει μια συμφωνημένη «άριστη» πρακτική στην χρηματοοικονομική μοντελοποίηση αλλά ένας αριθμός διαφορετικών τεχνικών και μεθοδολογιών που θα πρέπει να επιλέξουν όταν λύνουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα – Financial Information Systems

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες συνδυασμού και εφαρμογής της χρηματοοικονομικής θεωρίας στα πληροφοριακά συστήματα.

Στο παρόν μάθημα οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία και θα αναπτύξουν ικανότητες εξετάζοντας τη λειτουργία λογισμικών χρηματοοικονομικής και λογιστικής στη πράξη. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάλυση τυπικών επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων και τη διερεύνηση κατάλληλων λύσεων με τη βοήθεια της χρήσης σημαντικών χρηματοοικονομικών πακέτων λογισμικού. Τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιούνται θα σχετίζονται με συνήθεις καταστάσεις σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών – ERP – Financial Applications Software – ERP

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP) ως μέσο αναζήτησης και αξιοποίησης των επιχειρηματικών πληροφοριών και να εμβαθύνουν σε μεθοδολογίες επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών.

Στο πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν ένα επιχειρηματικό παράδειγμα με τη χρήση συστημάτων ERP και να κατανοήσουν πως εφαρμόζεται η αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε ένα σύστημα ERP για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.


Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ – Marketing Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να αποκτήσουν μια εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ εφαρμόζεται με στόχο την κατάκτηση της αγοράς.

Το Μάρκετινγκ είναι η βασική λειτουργία στα πλαίσια μιας επιχείρησης καθώς παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η στρατηγική διαχείριση των εργαλείων και στρατηγικών αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το σχεδιασμό, εφαρμογή υλοποίηση και έλεγχο των στρατηγικών κατάκτησης της αγοράς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 2) Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ, 3) Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και 4) Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behavior

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Με το μάθημα αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση του κύριου στόχο κάθε επιχείρησης: Ο καταναλωτής και η αγοραστική συμπεριφορά του. Θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές στη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και στις συνήθειες αγοράς ενός καταναλωτή. Επίσης, οι φοιτητές θα κατανοήσουν πως η ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι σημαντική στη σχεδίαση της στρατηγικής μάρκετινγκ και της επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Αγοραστική διαδικασία, υποδείγματα, ανάμιξη, 2) Λήψη αποφάσεων καταναλωτή, υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτή, αντίληψη, ανάμιξη, μάθηση, στάση, 3) Δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, τμηματοποίηση αγοράς και στόχευση, επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: Κουλτούρα, κοινωνική τάξη, ομάδα, ομάδες αναφοράς, οικογένεια, νοικοκυριό, καθοδηγητές γνώμης και 4) Προσδοκίες, αξιολόγηση, ικανοποίηση και προσήλωση του καταναλωτή σε προϊόν ή υπηρεσία και έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Έρευνα Μάρκετινγκ – Marketing Research

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Με το μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα μάθει να μεταφράζει ένα πρόβλημα μάρκετινγκ σε μια εφικτή ερευνητική ερώτηση και να εκτιμήσει την έρευνα μάρκετινγκ ως διαδικασία που περιλαμβάνει μια ακολουθία δραστηριοτήτων, κάθε μια συμβατή με τις προηγούμενες δραστηριότητες. Επίσης, να έχει μια αντίληψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των εναλλακτικών ερευνητικών σχεδίων, να γνωρίζει τις πηγές πληροφοριών μάρκετινγκ και τα διάφορα μέσα απόκτησης αυτών των πληροφοριών. Έτσι, με το πέρας των μαθημάτων θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει την ικανότητα που απαιτείται έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ερευνητική διαδικασία μάρκετινγκ και να είναι σε θέση να ολοκληρώσει 3 τύπους ερευνών: Συγκέντρωση δευτεροβάθμιων στοιχείων, ποιοτική και ποσοτική έρευνα και να λάβει αποφάσεις μάρκετινγκ βάσει των συλλεχθέντων και αναλυθέντων στοιχείων.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 5 βασικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στην έρευνα μάρκετινγκ, 2) Σχεδίαση ερωτηματολογίων, 3) Ερευνητικός σχεδιασμός, 4) Δειγματοληψία, ερευνητική ηθική, και σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων και 5) Απλή ανάλυση στοιχείων.

Διεθνές Μάρκετινγκ – International Marketing

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει ερεθίσματα και να αναλύσει στους φοιτητές το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις και ευκαιρίες που υπάρχουν στη διεθνή οικονομία. Να αναλύσει το ρόλο του Διεθνούς Μάρκετινγκ και τα ειδικότερα προβλήματα που αναφέρονται στη Διοίκηση του Μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον. Να εξετάσει τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυεθνική και παγκόσμια διάσταση της στρατηγικής κατάκτησης της Αγοράς και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη: Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και το ρόλο του Διεθνούς Μάρκετινγκ και του Μάρκετινγκ Εξαγωγών, αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του Μάρκετινγκ και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του Μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές και οι επιχειρηματικές εναλλακτικές επιλογές που έχει να επιλέξει μια επιχείρηση για να κατακτήσει μια αγορά. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται η προσαρμογή του μίγματος Μάρκετινγκ στις ομάδες στόχου στα πλαίσια της πολυεθνική διάστασης της στρατηγικής Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνή χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ στην εφαρμογή αξιολόγησης και ελέγχου και στις στρατηγικές εισόδου στις ξένες αγορές.

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών – Services Marketing

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ στο χώρο της παροχής υπηρεσιών.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθώς και της στρατηγικής μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών 2) Κατανόηση του καταναλωτή υπηρεσιών 3) Σχεδιασμός, δημιουργία και διάθεση υπηρεσιών και 4) Οργάνωση της στρατηγικής μάρκετινγκ υπηρεσιών στην επιχείρηση ή οργανισμό και την στρατηγική της ανταγωνιστικότητάς των.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Digital Marketing

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Με το μάθημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα «περάσει» από πολλούς τομείς του εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ στη σύγχρονη παγιοποιημένη αγορά. Θα κατανοήσει πως οι αρχές του μάρκετινγκ εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς με τις ιδιαιτερότητες που αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 15 βασικές ενότητες όσες οι ενότητες – τομείς μάρκετινγκ που θα μελετηθούν: Μάρκετινγκ και Παγκοσμιοποίηση, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μη κερδοσκοπικό Μάρκετινγκ, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ υγείας, Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, Μάρκετινγκ Εκπαίδευσης, Μάρκετινγκ προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, Θρησκευτικό Μάρκετινγκ, Φαρμακευτικό – Νοσοκομειακό Μάρκετινγκ, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Μουσικής, Μάρκετινγκ Ρούχων και Μόδας, Πολιτικό Μάρκετινγκ.

Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα – Public Sector Management

Εξάμηνο: Β’ | Tύπος μαθήματος: Επιλογής | Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τους τρόπους και τις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα μέσα από την εφαρμογή του επιστημονικού μάνατζμεντ. Με βάση το επιχειρησιακό μάνατζμεντ, αναλύονται εκείνα τα εργαλεία διοίκησης τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ενδεδειγμένες λύσεις για τους δημόσιους οργανισμούς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες (Έννοια της δημόσιας διοίκησης, Κανονιστικό – Θεσμικό πλαίσιο, Διεθνές Περιβάλλον, Στόχοι δημόσιων οργανισμών), ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα (Γραφειοκρατία, Δημόσιο Μάνατζμεντ, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Δημόσια Διακυβέρνηση), εκτενής ανάλυση των λειτουργιών του μάνατζμεντ για το ειδικό πλαίσιο του δημόσιου τομέα (πρόληψη στη διοίκηση, άξονες προγραμματισμού στη δημόσια διοίκηση, παράγοντες οργανωτικών δομών, οργανωτικός προγραμματισμός και καταμερισμός εργασίας, αποστολή δημοσίων υπαλλήλων, προγραμματισμός αναγκών, αξιολόγηση, διοικητικός/εσωτερικός έλεγχος), διοίκηση διαδικασιών (αποτύπωση – τεκμηρίωση διαδικασιών, πρακτικές απλούστευσης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), καθώς και αναφορές σε μοντέλα διοίκησης, σε σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, και σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις.