Προκειμένου οι φοιτητές να αποφοιτήσουν και να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πρέπει να ολοκληρώσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει μέγεθος 12.000 – 15.000 λέξεων και να αφορά σε ένα θέμα σχετικό με την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει (Στρατηγική ή Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Μάρκετινγκ).

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάλυση. Θα μπορέσουν επίσης να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους στην κριτική εφαρμογή θεωρητικών αρχών και στην εφαρμογή τους σε πραγματικές επιχειρησιακές καταστάσεις. Η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν σε γραπτή μορφή και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα διπλωματικών εργασιών που θα έχουν ως στόχο την επίλυση αληθινών προβλημάτων σε συγκεκριμένους οργανισμούς της επιλογής τους. Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές επιδιώκουν τη συνεργασία με μια επιχείρηση με στόχο την ανάθεση επίλυσης συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών (π.χ. δημιουργία στρατηγικού προγραμματισμού, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για κάποια επένδυση, δημιουργία online προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού κ.λπ.).

Στην αρχή του πρώτου εξαμήνου διδασκαλίας, στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Μεθοδολογία, όλοι οι φοιτητές κάνουν μια μικρή παρουσίαση των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Με το τέλος του εξαμήνου, ως μέρος της αξιολόγησης του μαθήματος της Ερευνητικής Μεθοδολογίας, οι φοιτητές παραδίδουν την ερευνητική τους πρόταση και τους γίνεται ανάθεση ενός επιβλέποντος καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου (full-time) και τρίτου (part-time) εξαμήνου, οι φοιτητές εργάζονται συστηματικά πάνω στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους, κυρίως μέσω της εύρεσης βιβλιογραφίας, πηγών άντλησης πληροφοριών, επικοινωνίας με τις πηγές αυτές, ή ακόμη και κατάστρωσης ενός σχετικού ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων (αν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της Εργασίας).

Όλες οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο ένα θεωρητικό, όσο και ένα πρακτικό μέρος. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών μερών.