Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο και για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα αυτό. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και έχουν ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος παρουσιάζουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση όλων των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς ο τίτλος του MBA παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση από το σύνολο των Ελληνικών μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατεβάστε την Αίτηση (pdf).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα που περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 5. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (doc).
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Κατεβάστε το αρχείο της συστατικής επιστολής (pdf).
 9. Γλωσσομάθεια: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων όταν είναι πιστοποιημένη από επίσημο φορέα, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία με βαθμολογίες όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
  (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan κ.λπ.
  (β) IELTS, µε ελάχιστο βαθµό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ηµερολογιακό έτος µέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δηµοσίευση της προκήρυξης.
  (γ) TOEFL, µε ελάχιστο βαθµό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ηµερολογιακό έτος µέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δηµοσίευση της προκήρυξης.
  (δ) Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας.

  TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS Cambridge Exam CEFR
  605 – 780 513 – 547 183 – 210 65 – 78 5.5 – 6.0 FCE B2

 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Γραπτή έκθεση μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο ΠΜΣ και τους γενικότερους επιστημονικούς και επαγγελματικούς στόχους του.
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε έτσι ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 11/09/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου για αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς) στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Η εισαγωγή του υποψηφίου στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υποβάλλει, όπως επίσης και από μία διαδικασία συνέντευξης η οποία διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από μέλη του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν έναν συνδυασμό των παρακάτω προϋποθέσεων:

 1. Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ και του βαθμού Διπλωματικής Εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
 2. Γλωσσομάθεια: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan κ.λπ., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας.
 3. Σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, σχετικά επαγγελματικά προσόντα/προϋπηρεσία.
 4. Συστατικές επιστολές.
 5. Απαραίτητες γνώσεις χειρισμού Η/Υ και συγκεκριμένων εφαρμογών (MS Word, MS Excel, MS Access, SPSS, ERP κ.λπ.).
 6. Απαραίτητο βαθμό υποκίνησης και ενθουσιασμού για την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια.