Σκοποί του Προγράμματος

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

(γ) Η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας (entrepreneurial mindset) που ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της διεθνούς δυναμικής αγοράς.

(δ) Η προετοιμασία στελεχών με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος

  • Η παροχή σε αποφοίτους, με ή χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο διοίκησης επιχειρήσεων, των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη αναλυτικής, δημιουργικής και συνθετικής αντίληψης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, δεξιότητες που επιζητούν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια στρατολόγησης νέου στελεχικού δυναμικού.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση και την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής.
  • Η προετοιμασία στελεχών που θα διακατέχονται από αρχές και δεξιότητες συνεχούς μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτονομία και δημιουργικότητα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνίας.
  • Η παρότρυνση των φοιτητών προς την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων μέσω της αυτοδιαχείρισης, της διαχείρισης ομάδων εργασίας και της κατανόησης της έννοιας της διοίκησης.
  • Η κατανόηση σε βάθος της γνώσης της διαχείρισης των οργανισμών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που λειτουργούν μέσα από ένα σύνολο πρακτικών εφαρμογών.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και ως εκ τούτου να μπορούν να ενσωματώσουν νέα γνώση με υπάρχουσες εμπειρίες που να εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.
  • Η πρόκληση των φοιτητών να αξιολογήσουν τις προκαταλήψεις τους και να απαλλαγούν από υποκειμενικούς περιορισμούς ώστε να μπορούν να χειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις με συστηματικό τρόπο.
  • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με συναδέλφους σε τυπικές ή άτυπες ομάδες.