Ποιο είναι το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master in Business Administration – MBA» δίνει τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων αντίστοιχα, σε 3 κατευθύνσεις:

α. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
β. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
γ. Μάρκετινγκ (Marketing)


Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ. Η δομή του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις ακόμη και σε φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα αυτό.


Ποιοι είναι οι σκοποί του Προγράμματος MBA;

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.
 • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Η προετοιμασία στελεχών με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
 • Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που θα γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην επίλυση προβλημάτων.


Γιατί να το επιλέξω;

 • Γιατί θα σπουδάσετε σε ένα από τα καλύτερα ΑEI στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), η οποία αναγνωρίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της ερευνητικής δραστηριότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ τα αξιολόγησε ως ΑΡΙΣΤΑ (WORTH OF MERIT).
 • Γιατί στο MBA αναπτύσσουμε την επόμενη γενιά επιχειρηματιών  και στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

 • Γιατί εδώ διδάσκει έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

 • Γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να συναντήσετε και να συνεργαστείτε με εξαίρετους φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από διαφορετική ακαδημαϊκή κατάρτιση, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντική αλληλεπίδραση.
 • Γιατί το ΜΒΑ είναι σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

 • Γιατί το ΜΒΑ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών  και δυνατότητα εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις Στρατηγική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μάρκετινγκ.

 • Γιατί τα μαθήματα πλαισιώνουν επισκέπτες – ανώτατα στελέχη μεγάλων πετυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών που δίνουν τις δικές τους ερμηνείες για την μακροπρόθεσμη επιτυχία των οργανισμών τους.

 • Γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να μοιρασθείτε την κουλτούρα συνεργασίας και ομαδικής επίτευξης των στόχων, που έχει αναπτύξει το πρόγραμμα και βοηθά τους φοιτητές να νιώθουν μέρος της ομάδας του ΜΒΑ μαζί με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

 • Γιατί σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε εξειδικευμένα προβλήματα στην Οργάνωση και Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και το Μάρκετινγκ.

 • Γιατί στους αποφοίτους του Προγράμματος παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες καριέρας σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς ο τίτλος του ΜΒΑ θεωρείται ένας από τους βασικότερους επαγγελματικούς (professional) μεταπτυχιακούς τίτλους στελεχών επιχειρήσεων που προτιμούν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

 • Γιατί ο τίτλος του ΜΒΑ προσδίδει αξία στις ΜΜΕ εξαιτίας των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να καλύψει ο κάτοχός του, αλλά και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εξαιτίας τις εξειδίκευσης που προσφέρει στα διαφορετικά αντικείμενα της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.


Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί από τους φοιτητές σε ένα ακαδημαϊκό έτος (full time), ή εναλλακτικά σε δύο ακαδημαϊκά έτη (part time).


Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα;

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η εισαγωγή του υποψηφίου στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υποβάλλει, όπως επίσης και από μία διαδικασία συνέντευξης.

Τα προαπαιτούμενα κριτήρια εισαγωγής του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι:

 • Κατοχή ικανοποιητικού βαθμού σε πτυχίο ΑΕΙ και της πτυχιακής εργασίας.
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα του επιτρέψει να μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία (τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου Β2 – First Certificate).
 • Θέληση και δέσμευση του υποψηφίου να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα με επιτυχία.


Ποια είναι η δομή του Προγράμματος;

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12):

Έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και έξι (6) μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ή δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτικών εξαμήνων, ακολουθεί η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την κατεύθυνση σπουδών που έχει παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται συνολοκά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.


Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Γίνεται χρήση ελληνικής και αγγλικής βιβλιογραφίας.


Ποιο είναι το διδακτικό προσωπικό;

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων πραγματοποιούνται διαλέξεις από επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών από όλη την Ελλάδα.