Οι φοιτητές του Προγράμματος μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών (3) κατευθύνσεων: (α) Στρατηγικής Διοίκησης, (β) Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ή (γ) Μάρκετινγκ.

Προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας κατεύθυνσης είναι η συμμετοχή σε αυτή τουλάχιστον 10 φοιτητών.

Τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Α’ εξαμήνου (Οκτώβριος – Ιανουάριος) για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως επιλεγόμενης κατεύθυνσης είναι τα παρακάτω:

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 Α100 Ερευνητική Μεθοδολογία – Research Methodology
2 Α101 Επιχειρηματικότητα σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης – Global Entrepreneurship
3 Α102 Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης – Innovation Management in the Globalization Era
4 Α103 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων – Financial Accounting for Business Executives
5 Α104 E-Logistics και Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας – E-Logistics and International Supply Chain Management
6 Α105 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Corporate Social Responsibility

Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης

Β’ εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος).
Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικόλαος Θερίου, Διευθυντής του ΠΜΣ.

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 Β100 Στρατηγική Διοίκηση – Strategic Management
2 Β101 Διαχείριση Αλλαγών – Change Management
3 Β102 Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων – Human Resource Management Strategies
4 Β104 Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων – Leadership and Managing Teams
5 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)
6 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Β’ εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος).
Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός.

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 Β200 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Financial Management
2 Β201 Διοικητική Λογιστική – Management and Cost Accounting
3 Β202 Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα – International Financial Reporting Standards
4 Β204 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα – Financial Information Systems
5 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)
6 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Β’ εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος).
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ειρήνη Καμενίδου.

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 Β300 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ – Marketing Management
2 Β301 Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behavior
3 Β302 Έρευνα Μάρκετινγκ – Marketing Research
4 Β303 Διεθνές Μάρκετινγκ – International Marketing
5 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)
6 (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών)

Προαιρετικά μαθήματα

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 Β100 Στρατηγική Διοίκηση – Strategic Management
2 Β101 Διαχείριση Αλλαγών – Change Management
3 Β102 Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων – Human Resource Management Strategies
4 Β104 Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων – Leadership and Managing Teams
5 Β106 Διαχείριση Έργων – Project Management
6 Β104 Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων − Information Systems and Strategic Decision Making Techniques
7 Β200 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Financial Management
8 Β201 Διοικητική Λογιστική – Management and Cost Accounting
9 Β202 Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα – International Financial Reporting Standards
10 Β203 Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη Xρήση Η/Υ – Financial Modeling
11 Β204 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα – Financial Information Systems
12 Β205 Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών-ΕRP – Financial Applications Software – ERP
13 Β300 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ – Marketing Management
14 Β301 Συμπεριφορά Καταναλωτή – Consumer Behavior
15 Β302 Έρευνα Μάρκετινγκ – Marketing Research
16 Β303 Διεθνές Μάρκετινγκ – International Marketing
17 Β304 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών – Services Marketing
18 Β306 Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Digital Marketing
19 Β400 Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα – Public Sector Management

Προϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.